Všeobecné smluvní podmínky cestovního portálu OnlineCesty.cz

Všeobecné smluvní podmínky cestovního portálu OnlineCesty.cz

I. Úvodní ustanovení  OnlineCesty.cz se sídlem na adrese Rybná 716/24,110 00 Praha 1, dále jen „Provozovatel" provozuje portál na adrese www.onlinecesty.cz, dále jen „Portál“, prostřednictvím kterého nabízí fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikatelům, právnickým osobám či subjektům, dále jen „Uživatelům“ možnost bezplatně poptat nebo nezávazně objednat služby v oblasti cestovního ruchu, dále jen „Požadavky“, které zprostředkovává za úplatu dalším fyzickým osobám podnikatelům, právnickým osobám či subjektům podnikajícím v oblasti cestovního ruchu, dále jen „Dodavatelům“.  Uživatel vstupem na Portál stvrzuje, že se seznámil s aktuálním znění podmínek a zavazuje se jimi řídit.  Provozovatel může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. O změně své Uživatele řádně informuje prostřednictvím Portálu. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na Portálu. II. Použití Portálu  Přístup a použití Portálu je pro Uživatele bezplatné. Uživatel však odpovídá za své náklady spojené s přístupem na Portál (el.energie, internetové či telefonní připojení, apod.).  Provozovatel Portálu není účastníkem smluvního vztahu mezi Uživatelem a Dodavatelem. Veškeré nároky z titulu smluvního vztahu tak uplatňuje Uživatel vůči Dodavateli.  Provozovatel zprostředkovává Požadavky mezi Uživatelem a Dodavatelem a nenese tak odpovědnost za případnou úplnost, přesnost, pravdivost či závadovost obsahu uveřejněného na Portálu nebo informace a údaje uvedené v Požadavku a zprostředkované Dodavateli. Provozovatel rovněž neodpovídá za vzniklé škody svým Uživatelům a Dodavatelům v souvislosti s omezeným nebo přerušeným provozem, poruchou či nedostupností Portálu, počítačovými viry, škodou v důsledku ztráty dat nebo zisku.  Provozovatel Portálu nabízí Dodavatelům využít následující balíčky služeb: o OBJEDNÁVKY 24/7 - zasílání Požadavků nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to po dobu 12 měsíců na předem určený email. Odhadovaný počet až 500 Požadavků pro 1 Dodavatele, konkrétní Požadavek je odeslán pouze 1 Dodavateli, telefonická podpora, možnost vyzkoušet na 1 měsíc ZDARMA (bez kontaktů na Uživatele) o POPTÁVKY 24/7 - zasílání Požadavků nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to po dobu 12 měsíců na předem určený email. Odhadovaný počet až 2.000 Požadavků pro 1 Dodavatele, konkrétní Požadavek je odeslán pouze 1 Dodavateli, telefonická podpora, možnost vyzkoušet na 1 měsíc ZDARMA (bez kontaktů na Uživatele) o KOMBI 24/7 - zasílání Požadavků nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to po dobu 12 měsíců na předem určený email. Odhadovaný počet Požadavků až 500 objednávek a až 2.000 poptávek pro 1 Dodavatele, konkrétní Požadavek je odeslán pouze 1 Dodavateli, telefonická podpora, možnost vyzkoušet na 1 měsíc ZDARMA (bez kontaktů na Uživatele)  Požadované balíčky služeb může Dodavatel nezávazně objednat u Provozovatele prostřednictvím Portálu nebo odesláním řádně vyplněného a podepsaného objednávkového listu.  Dodavatel je povinnen řádně a pravdivě uvést povinné údaje, kterými jsou název subjektu, adresa sídla, případně kontaktní adresa (pokud je odlišná od adresy sídla), identifikační číslo, jméno kontaktní osoby, telefonní číslo, emailová adresa, emailová adresa pro zasílání Požadavků. Odesláním objednávky prostřednictvím Portálu nebo odesláním řádně vyplněného a podepsaného objednávkového listu Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí. Dodavatel zároveň prohlašuje, že se seznámil s obsahem Portálu a principem fungování těchto služeb a že s nimi bez výhrad souhlasí.  Po úhradě objednaných služeb zašle Provozovatel Dodavateli aktivační email. III. Ochrana osobních údajů  Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří využívají služeb Portálu, prostřednictvím kterého zadávají své Požadavky.  Osobní údaje zpracovává Provozovatel ve svých počítačových systémech.  Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.  Uživatel výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů, kterými jsou jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, dále jen „Osobní údaje“  Uživatel výslovně souhlasí s předáním Osobních údajů Dodavatelům za účelem vyřízení Požadavku. Uživatel také výslovně souhlasí s tím, že může dostávat na svoji emailovou adresu nabídky od Provozovatele a Dodavatelů. Nabídky od Dodavatelů jsou v plné kompetenci Dodavatelů a Provozovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.  Uživatel je povinnen uvádět své Osobní údaje správně a pravdivě. V případě jejich změny má povinnost bez zbytečného prodlení informovat o změnách Provozovatele.  Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou správné, přesné, úplné a pravdivé. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů a rovněž prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů ve vztahu k Provozovateli může kdykoliv písemně odvolat u Provozovatele. IV. Práva a povinnosti Uživatele  Uživatel prohlašuje, že je plně způsobilý k právnímu jednání a že veškeré údaje, které poskytuje Provozovateli jsou pravdivé, přesné, úplné a správné.  Uživatel prohlašuje, že se před zahájením užívání Portálu důkladně seznámil s těmito podmínkami a že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi bez výhrad.  Uživatel je povinnen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy a vždy respektovat práva Provozovatele a Dodavatelů. V. Práva a povinnosti Provozovatele  Provozovatel má právo nepředat Dodavateli Požadavek Uživatele, zejména však u těch: o které nemají vyplněné všechny povinné údaje o u kterých je zřejmé, že neobsahují pravdivé údaje o které zjevně slouží k získání informací o Dodavatelích, zejména při monitoringu cen a konkurenčního prostředí VI. Závěrečná ustanovení  Všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti od 1. 1. 2018.